Menu

Calamiteitenfonds

Stichting Calamiteitenfonds Reizen
Euronoord (KvK: 55125883) is aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen. Binnen de grenzen van de garantieregeling van het Calamiteitenfonds vallen de op deze website gepubliceerde reizen onder de garantie van het Calamiteitenfonds. Deze garantie houdt in dat u als consument, die deelneemt aan een door ons georganiseerde reis:

  • (een deel van) uw reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren;
  • de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of indien wij u vervroegd moeten repatriëren.

  • Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis.

    De voorwaarden van de garantieregeling van de Stichting Calamiteitenfonds Reizen, gevestigd in Rotterdam, liggen bij het Calamiteitenfonds ter inzage. Deze zijn gedeponeerd ter Griffie van de rechtbank te Rotterdam, alsmede bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam. De voorwaarden worden op verzoek aan het Calamiteitenfonds onverwijld kosteloos toegezonden en zijn te vinden op www.calamiteitenfonds.nl.